Sản xuất  và gia công khung dù, khung nhà bạt không gian theo yêu cầu.